Milagroso

Milagroso

MILAGROSO
Written by Virgilio P. Redondo
Illustrated by Tony de Zuniga
Espesyal Komiks, 1954