Sa Ikawalong Araw… Ano’ng Ginawa ng Diyos?

Sa Ikawalong Araw...Ano'ng Ginawa ng Diyos?

SA IKAWALONG ARAW… ANO’NG GINAWA NG DIYOS?
Written by KC Cordero
Illustrated by Jo Luna
Atlas Golden Stories, 1992